Voorwaarden

Algemene voorwaarden FranklinCovey bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey bij de uitvoering van Public Workshops

Algemene voorwaarden FranklinCovey bij de uitvoering van opdrachten op maat


Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot
het uitvoeren van maatwerkopdrachten, zulks met uitsluiting van Algemene Voorwaarden van
opdrachtgever.
1.2 Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze Algemene
Voorwaarden.


Artikel 2: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer: De FranklinCovey franchisenemer, die deze voorwaarden hanteert.
b. Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer.
c. Maatwerkopdracht: Een op verzoek van opdrachtgever door opdrachtnemer in overleg met
opdrachtgever ontworpen opdracht.
d. Werk: Het totaal van de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen
werkzaamheden en de daarbij door opdrachtnemer geleverde materialen.

Artikel 3: Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer dit uitdrukkelijk anders heeft
vermeld. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de
intake/voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door opdrachtnemer als juist
worden aangemerkt.
3.2 Het aanbod omvat een gedetailleerde omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de
te leveren materialen.
3.3 Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een
aanduiding van de duur van het werk, geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingmethode
die gehanteerd zal worden en vermeldt de betalingswijze.

Artikel 4: Prijzen
4.1 Alle door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld.

Artikel 5: De totstandkoming van de overeenkomst
5.1 Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht. Deze aanvaarding blijkt
uit de schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer en de ondertekening door opdrachtgever
van het aanbod, dan wel doordat opdrachtnemer een begin van uitvoering heeft gegeven aan
de overeenkomst.

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht
6.1 Indien de opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot
stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht de
overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
6.2 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij
tengevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen
tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.
6.3 Is door opdrachtnemer ondeugdelijk gepresteerd, dan leidt dat niet tot een restitutie van de
overeengekomen prijs maar zal opdrachtnemer of een collega-franchisenemer de opdracht
opnieuw uitvoeren. Opdrachtnemer zal in dat geval slechts de accommodatiekosten en
eventueel nieuwe materiaalkosten opnieuw in rekening brengen.
6.4 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn of is deze wederom
ondeugdelijk uitgevoerd dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer
uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan wat opdrachtnemer aan opdrachtgever terzake
van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere
verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht
verzetten, daarom uitdrukkelijk uitgesloten.
6.5 Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of
verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de
nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door
opdrachtnemer bij de uitvoering van de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden
wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

Artikel 7: Annulering
7.1 Opdrachtgever kan een opdracht annuleren. Indien de annulering maximaal 1 maand vóór de
overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht plaatsvindt, is opdrachtgever 50%
van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij latere annulering dient de opdrachtgever de
volledige prijs te voldoen.
7.2 Annulering van een opdracht dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 8: Inschakeling van derden
8.1 Het betrekken of inschakelen van derden door opdrachtnemer bij de uitvoering van een
opdracht geschiedt uitsluitend na overleg en met toestemming van opdrachtgever.

Artikel 9: Betaling
9.1 Opdrachtgever dient de facturen van opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum te
voldoen.
9.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de
datum waarop het verzuim is ingetreden is opdrachtgever over het openstaande bedrag een
contractuele rente ad 1% per maand verschuldigd, een gedeelte van een maand voor een
gehele gerekend.
9.3 Is opdrachtgever in verzuim, dan behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om de
deelnemers van opdrachtgever voor vervolgopdrachten uit te sluiten.
9.4 Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit
een overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke
tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks
onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.
9.5 Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te
beëindigen indien de ander partij surséance van betaling heeft aangevraagd of in staat van
faillissement is verklaard, dan wel - in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is -
onder curatele is gesteld of overlijdt.
9.6 Alle buitengerechtelijke incassokosten - met een minimum van 5% over het openstaande
bedrag - komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Als zodanig worden mede
aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden
vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 10: Intellectuele eigendom
10.1 Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer verboden om de
door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen,
programmatuur, offertes en dergelijke (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen
of anderszins in gebruik te geven. Het is opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te
vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich
meebrengt.
10.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven de auteursrechten evenals alle overige rechten van
intellectuele eigendom op deze stukken bij opdrachtnemer.
10.3 Opdrachtgever is gehouden de stukken op eerste verzoek aan de opdrachtnemer te
retourneren op straffe van een boete van € 450,- per dag.

Artikel 11: Geheimhouding
11.1 Gegevens van de opdracht zullen door opdrachtnemer, zonder toestemming van de
opdrachtgever niet ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten is het Nederlands
recht van toepassing.
12.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding aan of een
overeenkomst met opdrachtgever zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

 

 

Algemene voorwaarden FranklinCovey bij de uitvoering van Public Workshops


Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het
uitvoeren van opdrachten van opdrachtgever, welke met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van
de opdrachtgever.
1.2 Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer: FranklinCovey Benelux, die deze voorwaarden hanteert.
b. Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer.
c. FranklinCovey planning: Een jaarlijks door FranklinCovey uitgegeven en/of op de website gepubliceerde
workshops.
d. FranklinCovey workshop: Een op de planning vermelde workshop.
e. Seminar: Een door opdrachtnemer jaarlijks door FranklinCovey uitgegeven en/of op de website
gepubliceerde workshops trainingen. Een op verzoek van opdrachtgever door opdrachtnemer in overleg met
opdrachtgever ontworpen opdracht.
f. Werk: Het totaal van de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en de
daarbij door opdrachtnemer geleverde materialen.

Artikel 3: Inschrijvingen

3.1 Een inschrijving voor een FranklinCovey opdracht geschiedt door het inzenden van een door
opdrachtnemer verstrekt inschrijfformulier dan wel telefonisch door opdrachtgever aan de binnendienst
van FranklinCovey die deze opdracht vervolgens schriftelijk of per email bevestigt.

Artikel 4: Aanbiedingen

4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer dit uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Alle
aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de inschrijving verstrekte gegevens, welke
door opdrachtnemer als juist worden aangemerkt.

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst

5.1 Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht. Deze aanvaarding blijkt uit de
schriftelijke dan wel per email verstuurde bevestiging door opdrachtnemer van het aanbod, dan wel
doordat opdrachtnemer een begin van uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst.

Artikel 6: Prijzen

6.1 Alle door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. De op de FranklinCovey Kalender
vermelde prijzen zijn per persoon en inclusief indien van toepassing zijnde overnachting(en), lunches,
diners, koffie/frisdrank en trainingsmaterialen en exclusief BTW.

Artikel 7: Uitvoering van de opdracht

7.1 Indien de opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen
van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te
wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
7.2 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge
van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn
verplichtingen na te komen.
7.3 Is door opdrachtnemer ondeugdelijk gepresteerd, dan leidt dat niet tot een restitutie van de
overeengekomen prijs maar zal opdrachtnemer de opdracht opnieuw uitvoeren. Opdrachtnemer zal in
dat geval slechts de accommodatiekosten en eventueel nieuwe materiaalkosten opnieuw in rekening
brengen.
7.4 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn of is deze wederom ondeugdelijk
uitgevoerd dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een
bedrag gelijk aan hetgeen opdrachtnemer aan opdrachtgever terzake van die overeenkomst in rekening
heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich
hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.
7.5 Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband
houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een
verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door opdrachtnemer bij de
uitvoering van de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich
hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

Artikel 8: Annulering en wijziging

8.1 Opdrachtnemer heeft het recht een opdracht te annuleren indien het minimum aantal inschrijvingen
vereist voor een goede uitvoering van de opdracht, welke ter beoordeling door opdrachtgever, niet wordt
behaald. Een dergelijke annulering leidt niet tot enige vorm van schadeplichtigheid van opdrachtnemer.
8.2 Opdrachtgever kan een opdracht annuleren. Indien de annulering binnen 4 weken vóór de
overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht plaatsvindt, is opdrachtgever 100% van de
overeengekomen prijs verschuldigd.
8.3 Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per email aan info@franklincovey.nl te geschieden.
8.4 In geval van verhindering van een deelnemer is opdrachtgever gerechtigd een vervanger te sturen tot 2
weken voor aanvang van de training.
8.5 In geval van verhindering voor een Public Workshop is de opdrachtgever eenmalig gerechtigd voor
een volgende Public Workshop in te schrijven. Indien de melding van verhindering
binnen 4 weken voor de overeengekomen datum van de Public Workshop plaatsvindt, is de
opdrachtgever naast het overeengekomen trainingstarief een eenmalige vergoeding gelijk aan 15 % van
het trainingstarief aan de opdrachtnemer verschuldigd.
8.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van een Public Workshop, organisatorische
en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 9: Inschakeling van derden

9.1 Het betrekken of inschakelen van derden door opdrachtnemer bij de uitvoering van een opdracht
geschiedt uitsluitend na overleg en met toestemming van opdrachtgever.
9.2 Het in lid 1 bepaalde is niet van toepassing op seminars.

Artikel 10: Betaling

10.1 Opdrachtgever dient de facturen van opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
10.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop
het verzuim is ingetreden is opdrachtgever over het openstaande bedrag een contractuele rente ad 1%
per maand verschuldigd, een gedeelte van een maand voor een gehele gerekend.
10.3 Is opdrachtgever in verzuim, dan behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om de deelnemers van
opdrachtgever voor vervolgopdrachten uit te sluiten.
10.4 Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een
overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan
tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, welke onverminderd het recht van
opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.
10.5 Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever is gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen
indien de ander partij surséance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is
verklaard, dan wel - in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is - onder curatele is gesteld of
overlijdt.
10.6 Alle buitengerechtelijke incassokosten -met een minimum van 15% over het openstaande bedrag -
komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van
advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met
de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

11.1 Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer verboden om de door
opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en
dergelijke (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of anderszins in gebruik te geven. Het
is opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de
opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.
11.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven de auteursrechten alsmede alle overige rechten van
intellectuele eigendom op deze stukken bij opdrachtnemer.
11.3 Opdrachtgever is gehouden de stukken op eerste verzoek aan de opdrachtnemer te retourneren op
straffe van een boete van € 460,-per dag.

Artikel 12: Geheimhouding

12.1 Gegevens van de opdracht zullen door opdrachtnemer zonder toestemming van de opdrachtgever niet
ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten is het Nederlands recht van
toepassing.
13.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding aan of een overeenkomst met de
opdrachtgever zullen worden beslecht door de rechter te Utrecht.